Podmiotowość prawna zamawiających w prawie zamówień publicznych

W najnowszym numerze miesięcznika Europejski Przegląd Sądowy (4/2013) został opublikowany artykuł prawnika z naszej kancelarii – „Podmiotowość prawna zamawiających w prawie zamówień publicznych”. W publikacji tej autor rozważa możliwość przyznania jednostce sektora finansów publicznych statusu zamawiającego, pomimo braku wyposażenia jej przez właściwe przepisy w zdolność prawną. Analizy dokonano z uwzględnieniem zarówno prawa UE, jaki i prawa krajowego, a także orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości oraz Krajowej Izby Odwoławczej. Autor proponuje i uzasadnia rozwiązanie, które odbiega od powszechnie przyjętych poglądów. Publikacja może zainteresować osoby uczestniczące w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – zarówno zamawiających, jak i wykonawców.