Glosa do wyroku KIO z 15 lipca 2010, KIO/UZP 1387/10

W najnowszym numerze dwumiesięcznika Palestra (3-4/2013) została opublikowana glosa (częściowo krytyczna) do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 15 lipca 2010 KIO/UZP 1387/10 autorstwa prawnika z naszej kancelarii. Poddano w niej analizie możliwość uznania za nieważne postanowienia umów zawieranych w ramach procedury przewidzianej w prawie zamówień publicznych, w związku z rozszerzeniem kontraktowej odpowiedzialności wykonawcy za zdarzenia, które z mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Autor jednoznacznie krytykuje stanowisko KIO zaprezentowane w glosowanym wyroku wskazując, iż rozszerzenie odpowiedzialności kontraktowej nie tylko nie narusza zasady swobody umów, ale także ma wprost oparcie normatywne (art. 473 k.c.). Poddano także analizie skuteczność postanowień umownych, w których przewiduje się odległe terminy płatności wynagrodzenia na rzecz wykonawcy. Według autora glosy, ocena legalności takich postanowień może być dokonywana wyłącznie ad casum i trudno w tym zakresie tworzyć zasady o ogólnym charakterze. Publikacja może zainteresować osoby uczestniczące w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – zarówno zamawiających, jak i wykonawców.