Postępowanie dowodowe poprzedzające wydanie decyzji, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych

W dniach 8 – 9 maja 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego „Dowodzenie w procesach sądowych i administracyjnych”. W czasie konferencji referaty wygłaszali przedstawiciele różnych ośrodków akademickich, między innymi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W gronie prelegentów znalazł się także prawnik z naszej Kancelarii, który wygłosił referat pt. „Postępowanie dowodowe poprzedzające wydanie decyzji, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych”. Przedmiotem tego wystąpienia była procedura  zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Autor omawiał specyfikę tego postępowania, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia i szanse dla stron postępowania, które mogą przesądzić o obowiązku zwrotu środków pieniężnych.