Zespół

Partnerzy

 

Maciej Sikorski, radca prawny

Radca Prawny Maciej Sikorski

Mecenas Maciej Sikorski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, zakończoną zdanym egzaminem zawodowym i uzyskaniem tytułu radcy prawnego. Od 1997 r. wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.

Aktywnie uczestniczy w funkcjonowaniu samorządu radcowskiego. Jest członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawych w Olsztynie (kadencja 2007 – 2010; 2010 – 2013 oraz 2013 – 2016). Zasiadał w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Pracował m.in. w Najwyższej Izbie Kontroli (1996 – 1998) oraz w Warmińsko - Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie (1999 – 2002). Od 2003 roku prowadzi własną kancelarię prawną. W 2011 roku wspólnie z Mecenasem Jakubem Janem Zięty zawiązał spółkę: „Sikorski, Zięty. Kancelaria Radców Prawnych” Spółka partnerska z siedzibą w Olsztynie.

Mecenas Maciej Sikorski specjalizuje się w prawnej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów sektora finansów publicznych. Posiada znaczne doświadczenie w opiniowaniu i tworzeniu aktów prawa miejscowego. Doradza podmiotom obowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, również w zakresie odpowiedzialności za naruszenie tej ustawy. Prowadzi sprawy o zwrot środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a także sprawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Doradza podmiotom publicznoprawnym w zakresie dochodzenia należności publiczno- i prywatnoprawnych. Ponadto posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w branży budowlanej, energetycznej, ochroniarskiej, edukacyjnej, spożywczej i przemysłowej.

Uczestniczył, jako pełnomocnik stron, w licznych procesach sądowych przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym, a także w licznych postępowaniach toczących się przed organami administracji publicznej, m.in.: Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Rzecznikami Dyscypliny Finansów Publicznych, Naczelnikami Urzędów Skarbowych, Dyrektorami Izb Skarbowych, Dyrektorami Urzędów Kontroli Skarbowej, Regionalnymi Dyrektorami Ochrony Środowiska, Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Ministrem Rozwoju Regionalnego.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Agnieszka Mikulska, radca prawny

Prawnik Agnieszka Mikulska

Mecenas Agnieszka Mikulska ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, zakończoną zdanym egzaminem zawodowym i uzyskaniem tytułu radcy prawnego. Od 2012 r. wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.

W 2008 roku rozpoczęła współpracę z Kancelarią Radcy Prawnego Maciej Sikorski. Od 2011 roku związana ze spółką „Sikorski, Zięty. Kancelaria Radców Prawnych” Spółka partnerska z siedzibą w Olsztynie. Z dniem 01 stycznia 2013 roku została Partnerem w tej spółce.

Mecenas Agnieszka Mikulska specjalizuje się w prawie pracy oraz w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Doradza zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, w sporach związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających ze stosunku pracy, a także dokonuje analizy możliwych sposobów rozwiązywania umów o pracę (w szczególności w zakresie zasadności zwolnień dyscyplinarnych). Występuje jako pełnomocnik przed sądami powszechnymi w sprawach o niezgodne z prawem wypowiedzenie umów o pracę. Świadczy pomoc prawną w sprawach o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku wspólnego, ustalenie nieistnienia lub nieważności małżeństwa, a także w sprawach związanych z obowiązkiem alimentacyjnym. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw obejmujących problematykę prawa upadłościowego i naprawczego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa spadkowego, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, sądowego znoszenia współwłasności. Zajmuje się także kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Reprezentowała klientów kancelarii w licznych procesach sądowych przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi, a także w wielu postępowaniach administracyjnych, toczących się m.in. przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Naczelnikami Urzędów Skarbowych, Dyrektorami Urzędów Kontroli Skarbowej, Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.

Lista publikacji

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Bartosz Pawlak, radca prawny

Bartosz Pawlak

Mecenas Bartosz Pawlak ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ponadto jest absolwentem studiów ekonomicznych (WNE UWM), studiów podyplomowych z zakresu Prawa zamówień publicznych (WPiA UWM) oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa nowych technologii (INP PAN). Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, zakończoną zdanym egzaminem zawodowym i uzyskaniem tytułu zawodowego radcy prawnego. Od 2015 r. wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.

W 2009 roku rozpoczął współpracę z Kancelarią Radcy Prawnego Macieja Sikorskiego. Od 2011 roku związany ze spółką „Sikorski, Zięty. Kancelaria Radców Prawnych” Spółka partnerska z siedzibą w Olsztynie. Z dniem 1 lipca 2015 roku został Partnerem w tej spółce (obecnie: Sikorski Zięty Mikulska Pawlak Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.).

Mecenas Bartosz Pawlak specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz prawie zamówień publicznych. Na co dzień doradza przedsiębiorcom w przedmiocie prawnych aspektów obrotu nieruchomościami. Doradza deweloperom w trakcie realizacji przedsięwzięć deweloperskich oraz innym przedsiębiorcom z branży budowlanej w toku realizacji inwestycji (obiekty kubaturowe, urządzenia energetyczne, urządzenia wodne, infrastruktura drogowa). Posiada bogate doświadczenie w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji budowlanych (warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, pozwolenie wodnoprawne, decyzje środowiskowe, zmiana przeznaczenia gruntów, wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej itp.). Prowadzi obsługę kontraktów realizowanych w oparciu o standardy FIDIC. Zapewnia kompleksową obsługę zamawiających i wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi, dostawy lub roboty budowlane. Doradza w sprawach dotyczących zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Reprezentował klientów kancelarii w licznych procesach sądowych przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi, a także w wielu postępowaniach toczących się m.in. przed Krajową Izbą Odwoławczą, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Ministrem Rozwoju Regionalnego, Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Regionalnymi Dyrektorami Ochrony Środowiska, Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.

Lista publikacji

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


end faq


Pracownicy

 

Milena Staniszewska, dyrektor zarządzający

W przygotowaniu...

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


end faq


Współpracujący

 

dr Szymon Kisiel

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa finansowego, a w tym prawa finansów publicznych, prawa bankowego, prawa rynku kapitałowego, funduszy strukturalnych. Autor opinii prawnych i publikacji z wymienionego zakresu. Zainteresowania  badawcze skupia w szczególności na nieprawidłowościach i patologiach szeroko pojętego rynku finansowego.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektami UE oraz Mechanizmów funkcjonowania strefy Euro. Członek Senatu Uczelni, Wieloletni członek Rady Wydziału, Pełnomocnik finansowy na Wydziale Prawa i Administracji UWM.

 

 


Magda Falkowska, radca prawny

W przygotowaniu...

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


Paweł Skonieczny, radca prawny

W przygotowaniu...

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.end faq