Publikacje

Agnieszka Mikulska


Artykuły:

 1. J. J. Zięty, A. Mikulska, B. Pawlak, M. Mączyńska, Wykluczenie projektanta z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – uwagi na tle art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Studia prawnoustrojowe, Olsztyn 2011, nr 14, s. 85-94.PL ISSN 1644-0412;
 2. A. Mikulska, Co może aplikant po skończeniu aplikacji?, Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 2013, nr 19, s. 10.


Bartosz Pawlak

 

Artykuły:

 1. J. J. Zięty, B. Pawlak, Zrzeczenie się użytkowania wieczystego – dopuszczalność, forma oraz skutki prawne, Rejent 2011, nr 2, s. 97 - 117;
 2. J. J. Zięty, A. Mikulska, B. Pawlak, M. Mączyńska, Wykluczenie projektanta z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – uwagi na tle art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Studia Prawnoustrojowe 2011, nr 14, s. 85 - 94;
 3. B. Pawlak, Udostępnienie wiedzy i doświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2012, nr 11, s. 30 - 35;
 4. B. Pawlak, Uwagi o zakresie obowiązywania ustawy z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Monitor Prawniczy 2012, nr 24, s. 1311 - 1317;
 5. J. Pawlak, B. Pawlak, P. Zalewski, J.J. Klawe, M. Zawadka, A. Bitner, Praca zmianowa a powstawanie chorób układu sercowo-naczyniowego w kontekście regulacji normatywnej, Hygeia Public Health 2013, nr 1, s. 6 – 9;
 6. J. J. Zięty, B. Pawlak, Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku, Państwo i Prawo 2013, nr 2, s. 62 - 74,
 7. B. Pawlak, Przedwstępna umowa deweloperska, Przegląd Sądowy 2013, nr 3, s. 37 – 50;
 8. B. Pawlak, Podmiotowość prawna zamawiających w prawie zamówień publicznych, Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 4, s. 32 – 36;
 9. J. J. Zięty, B. Pawlak, Zasady naliczania podatku od nieruchomości od wielostanowiskowego lokalu garażowego znajdującego się we współposiadaniu przedsiębiorcy, Finanse Komunalne 2013, nr 5, s. 29 – 35;
 10. B. Pawlak, Stawka VAT w ofercie złożonej w 2013 r. na realizację zamówienia publicznego w 2014 r. - uwagi na tle art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług, Finanse Komunalne 2013, nr 6, s. 43 – 49;
 11. B. Pawlak, Klauzule niedozwolone w umowach zawieranych w formie aktu notarialnego, Palestra 2013, nr 7-8, s. 119 – 125;
 12. B. Pawlak, Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, Samorząd Terytorialny 2013, nr 9, s. 35 – 47;
 13. B. Pawlak, Nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, Przegląd Sądowy 2013, nr 9, s.30 - 42.

Artykuły w publikacjach zwartych:

 1. B. Pawlak, Prawo do rzetelnego procesu sądowego a zakres orzekania Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – zagadnienia wybrane [w:] Problemy z sądową ochroną praw człowieka, t. I, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2012, s. 465 - 478;
 2. B. Pawlak, Sytuacja prawna konsumenta w przypadku niewykonania umowy deweloperskiej przez dewelopera [w:] Odpowiedzialność cywilna, red. Ł.J. Korporowicz, M. Kostwiński, Łódź 2012, s. 158 - 166.,
 3. J. J. Zięty, B. Pawlak, Skuteczność zabezpieczenia roszczeń nabywcy poprzez otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy w przypadku upadłości dewelopera [w:] Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, red. M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska, Warszawa 2013, s. 261 – 279.

  4. B. Pawlak, Postulaty de lege ferenda w przedmiocie normatywnej regulacji umowy deweloperskiej [w:] Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego, red. M. Królikowska-Olczak, A. Bieranowski, J.J. Zięty, Warszawa 2014, s. 220 – 236.

Glosy:

 1. B. Pawlak, Skutki kalkulacji oferowanej ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku VAT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 października 2011 r., III CZP 52/11), Finanse Komunalne 2012, nr 6, s. 70 - 76;
 2. B. Pawlak, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2006 r., sygn. akt I CK 247/05, Radca Prawny 2012, nr 131, s. 21D - 23D;
 3. B. Pawlak, Przesłanki zatrzymania wadium w trybie art. 46 ust. 4a PZP - glosa do wyroku KIO z 11.9.2012 r., KIO 1856/12, Prawo Zamówień Publicznych 2012, nr 3, s. 68 – 76;
 4. B. Pawlak, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 8 września 2011 r., III CZP 43/11, Rejent 2013, nr 1, s. 121 - 130;
 5. B. Pawlak, Glosa do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 15 lipca 2010 r., KIO/UZP 1387/10, Palestra 2013, nr 3-4, s. 180 – 186.

Sprawozdania:

 1. B. Pawlak, J. J. Zięty, Nowelizacja kodeksu cywilnego (Konferencja naukowa, Warszawa, 29 IX 2012), Państwo i Prawo 2013, nr 5, s. 126 – 128.

Udział w konferencjach naukowych:

 1. B. Pawlak, XXXIX Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 12 – 13 maja 2010 r., uczestnictwo czynne – tytuł wygłoszonego referatu: „Użytkowanie wieczyste a prawo zabudowy. Kierunek i sens zmian";
 2. B. Pawlak, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Swoboda działalności przedsiębiorców w praktyce obrotu gospodarczego", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 04 - 05 listopada 2010 r., współorganizator;
 3. B. Pawlak, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. ochrony praw konsumenta w Internecie "Kup Teraz", Uniwersytet Jagielloński, 08 grudnia 2010 r., uczestnictwo czynne - tytuł wygłoszonego referatu: „Niedozwolone postanowienia umowne. Czy zapomnieliśmy o interesach przedsiębiorców?";
 4. B. Pawlak, XL Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 06 - 08 maja 2011 r., uczestnictwo czynne - tytuł wygłoszonego referatu: „Podział quoad usum nieruchomości wspólnej";
 5. B. Pawlak, III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów, Uniwersytet Łódzki, 10 – 12 października 2011 r., uczestnictwo czynne - tytuł wygłoszonego referatu: „Sytuacja prawna konsumenta w przypadku niewykonania umowy deweloperskiej przez dewelopera";
 6. B. Pawlak, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Problemy z sądową ochroną praw człowieka", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 07 – 08 maja 2012 r., uczestnictwo czynne - tytuł wygłoszonego referatu: „Prawo do rzetelnego procesu sądowego a zakres orzekania Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – zagadnienia wybrane";
 7. B. Pawlak, II Forum Prawa Spółek „O potrzebie zmian prawa spółek handlowych w zakresie regulacji spółek osobowych", Uniwersytet Łódzki, 18 maja 2012 r., uczestnictwo bierne;
 8. B. Pawlak, Konferencja naukowa pt. „Nowelizacja Kodeksu cywilnego" - Warszawa, 29 września 2012 r. Organizator: Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, uczestnictwo bierne;
 9. B. Pawlak, Ogólnopolska Konferencja pt. „Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych”, Warszawa, 18 marca 2013 r., organizator: Redakcja Kwartalnika „Prawo Zamówień Publicznych” (Wyd. C.H. Beck), uczestnictwo bierne;
 10. B. Pawlak, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 09 - 10 maja 2013 r., uczestnictwo czynne - tytuł wygłoszonego referatu: „Umowa deweloperska - postulaty de lege ferenda";
 11. B. Pawlak, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Polska przedsiębiorcza. Wczoraj, dziś i jutro aktywności gospodarczej Polaków”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 11 – 12 grudnia 2013 r., uczestnictwo czynne - tytuł wygłoszonego referatu: „Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych. Realna czy iluzoryczna ochrona przedsiębiorców i interesu publicznego?”;
 12. B. Pawlak, III Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego „Dowodzenie w procesach sądowych i administracyjnych”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 8 - 9 maja 2014 r., uczestnictwo czynne – tytuł wygłoszonego referatu: „Postępowanie dowodowe poprzedzające wydanie decyzji, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych”;
 13. B. Pawlak, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego, Uniwersytet Gdański, 17 kwietnia 2015r., uczestnictwo bierne.
 14. B. Pawlak, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 16 października 2015 r., uczestnictwo czynne - tytuł wygłoszonego referatu Ochrona krajobrazu wokół nielegalnego zbiornika wodnego a ochrona prawa właściciela nieruchomości gruntowej do jej zabudowy".

  15. B. Pawlak, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rękojmia i gwarancja. Nowe zasady odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy materialnej”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 6 listopada 2015 r., uczestnictwo czynne - tytuł wygłoszonego referatu „Wpływ nowelizacji art. 568 § 1 k.c. na sytuację prawną stron umowy o roboty budowlane”.

Inne:

 1. Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Prawników – Ius et discipulus (Warszawa, 2011);
 2. III miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie na Glosę z Prawa Prywatnego, kategoria: prawo handlowe (Łódź, 2012).