Uchwały w spółkach handlowych

W dniu 16 maja 2014 r. partner z naszej kancelarii uczestniczył w IV Forum Prawa Spółek pt. „Uchwały w spółkach handlowych”. Forum tradycyjnie organizowane jest przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W takcie obrad referaty dotyczące uchwał wygłosiło znakomite grono profesorskie, a także odbyła się dyskusja. Kluczowym problemem  jaki był poruszany stała się kwestia skutków prawnych stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników. Podczas wystąpień prelegenci nie szczędzili krytycznych uwag w odniesieniu do stanowiska SN prezentowanego w uchwale 7 sędziów z 18 września 2013 roku, III CZP 13/13. W tym orzeczeniu Sąd uznał bowiem, że „wyrok sądu stwierdzający nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej ma charakter konstytutywny.” Powyższa teza będzie miała kolosalne znaczenie dla praktyki obrotu. Z jednej bowiem strony będzie zachowana pewność obrotu, choć taką też - jak się wydaje - daje zasada dokonania czynności prawnej w dobrej wierze, z drugiej natomiast może być podstawą pokrzywdzenia udziałowców mniejszościowych poprzez podejmowanie uchwał nieważnych, które godzą w ich interes, ale w świetle uchwały SN będą skuteczne do czasu wydania orzeczenia przez sąd powszechny.