Polska przedsiębiorcza. Wczoraj, dziś i jutro aktywności gospodarczej Polaków

W dniach 11 – 12 grudnia 2013 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska przedsiębiorcza. Wczoraj, dziś i jutro aktywności gospodarczej Polaków”. W czasie konferencji referaty wygłaszali przedstawiciele różnych ośrodków akademickich, między innymi z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W gronie prelegentów znalazł się także prawnik z naszej Kancelarii, który wygłosił referat pt. „Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych. Realna czy iluzoryczna ochrona przedsiębiorców i interesu publicznego?”. Przedmiotem tego wystąpienia była nowa regulacja (wejdzie w życie 24 grudnia 2013 r.) ustawy z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzająca do polskiego systemu prawnego szereg rozwiązań w zakresie wykonywania umów zawieranych w trybie ustawy PZP – zwłaszcza odnośnie do osobistego wykonywania umów przez wykonawców, udziału podwykonawców w realizacji zamówień publicznych oraz zasad wypłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawców i podwykonawców. Autor dokonał krytycznej analizy tych przepisów, wskazując, że niektóre z nich są zbędne, niektóre zaś zagrażają interesom zarówno zamawiających, jak i wykonawców.