Stawka VAT w ofercie złożonej w 2013 r. na realizację zamówienia publicznego w 2014 r.

W najnowszym numerze miesięcznika Finanse Komunalne (6/2013) został opublikowany artykuł prawnika z naszej kancelarii pt. "Stawka VAT w ofercie złożonej w 2013 r. na realizację zamówienia publicznego w 2014 r. - uwagi na tle art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług". Autor przedstawia w nim problem należytej kalkulacji ceny w 2013 r. z uwzględnieniem prawidłowej stawki VAT, w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 1 stycznia 2014 r. Problem ten zdaje się być kluczowy - w kontekście najnowszego orzecznictwa SN oraz KIO - dla stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Artykuł może zaciekawić zarówno wykonawców jak i zamawiających.

Zasady naliczania podatku od nieruchomości od wielostanowiskowego lokalu garażowego znajdującego się we współposiadaniu przedsiębiorcy

W najnowszym numerze miesięcznika Finanse Komunalne (5/2013) opublikowano artykuł autorstwa prawników z naszej Kancelarii pt.: „Zasady naliczania podatku od nieruchomości od wielostanowiskowego lokalu garażowego znajdującego się we współposiadaniu przedsiębiorcy”. W artykule omówiono sytuację prawną podatnika, który jest współwłaścicielem lub współposiadaczem wielostanowiskowego lokalu garażowego – w kontekście ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Problem ten nie jest rozstrzygany jednolicie przez organy podatkowe, zaś najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego dostarcza dodatkowych wątpliwości. Artykuł może zainteresować osoby, które są współwłaścicielami wielostanowiskowych lokali garażowych, deweloperów szacujących koszty realizacji przedsięwzięć deweloperskich, a także przedstawicieli organów podatkowych.

Biorefinery for Food, Fuel and Materials

W dniach 7 – 10 kwietnia w Wageningen UR (University & Research centre) – Holandia – Partner z naszej Kancelarii wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Biorefinery for Food, Fuel and Materials”. Przedmiotem konferencji było przedstawienie najnowszych zagadnień związanych z biorafineriami. W trakcie prelekcji poruszano tematy dotyczące ekonomii, w tym finansowania budowy biorafinerii i ich efektywnego funkcjonowania, a także współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi, producentami oraz naukowcami. Prezentowano też zagadnienia techniczne i technologiczne dotyczące produkcji biomasy i jej energetycznego wykorzystania. W trakcie konferencji zaprezentowano Poster oraz opublikowano abstrakt: J.J. Zięty, M. Krzykowski, „Qualification of a biomass as a renewable energy source as a substrate for bioethanol production”. (Book of Abstract, s. 144).

Praca zmianowa a powstawanie chorób układu sercowo-naczyniowego w kontekście regulacji normatywnej

W najnowszym numerze kwartalnika Hygeia Public Health (1/2013) opublikowano artykuł poglądowy „Praca zmianowa a powstawanie chorób układu sercowo-naczyniowego w kontekście regulacji normatywnej”. Został on napisany przez pracowników naukowych Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - z Panem Profesorem Jackiem J. Klawe na czele – we współpracy z prawnikiem z naszej Kancelarii. Mamy nadzieję, że publikacja ta będzie początkiem wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez Kancelarię i CM UMK, których zwieńczeniem będą kolejne opracowania o wzajemnych relacjach zachodzących pomiędzy prawem a zdrowiem człowieka.

Glosa do wyroku KIO z 15 lipca 2010, KIO/UZP 1387/10

W najnowszym numerze dwumiesięcznika Palestra (3-4/2013) została opublikowana glosa (częściowo krytyczna) do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 15 lipca 2010 KIO/UZP 1387/10 autorstwa prawnika z naszej kancelarii. Poddano w niej analizie możliwość uznania za nieważne postanowienia umów zawieranych w ramach procedury przewidzianej w prawie zamówień publicznych, w związku z rozszerzeniem kontraktowej odpowiedzialności wykonawcy za zdarzenia, które z mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Autor jednoznacznie krytykuje stanowisko KIO zaprezentowane w glosowanym wyroku wskazując, iż rozszerzenie odpowiedzialności kontraktowej nie tylko nie narusza zasady swobody umów, ale także ma wprost oparcie normatywne (art. 473 k.c.). Poddano także analizie skuteczność postanowień umownych, w których przewiduje się odległe terminy płatności wynagrodzenia na rzecz wykonawcy. Według autora glosy, ocena legalności takich postanowień może być dokonywana wyłącznie ad casum i trudno w tym zakresie tworzyć zasady o ogólnym charakterze. Publikacja może zainteresować osoby uczestniczące w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – zarówno zamawiających, jak i wykonawców.

Podmiotowość prawna zamawiających w prawie zamówień publicznych

W najnowszym numerze miesięcznika Europejski Przegląd Sądowy (4/2013) został opublikowany artykuł prawnika z naszej kancelarii – „Podmiotowość prawna zamawiających w prawie zamówień publicznych”. W publikacji tej autor rozważa możliwość przyznania jednostce sektora finansów publicznych statusu zamawiającego, pomimo braku wyposażenia jej przez właściwe przepisy w zdolność prawną. Analizy dokonano z uwzględnieniem zarówno prawa UE, jaki i prawa krajowego, a także orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości oraz Krajowej Izby Odwoławczej. Autor proponuje i uzasadnia rozwiązanie, które odbiega od powszechnie przyjętych poglądów. Publikacja może zainteresować osoby uczestniczące w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – zarówno zamawiających, jak i wykonawców.

Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych

W dniu 18 marca 2013 r. prawnik z naszej kancelarii wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji „Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych”, która odbyła się w Hotelu InterContinental w Warszawie. Jej organizatorem była Redakcja Kwartalnika „Prawo Zamówień Publicznych” (Wyd. C.H. Beck). Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: prof. Ryszard Szostak – członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - a także przedstawiciele Krajowej Izby Odwoławczej, Urzędu Zamówień Publicznych oraz ośrodków naukowych. Wśród słuchaczy znalazło się szerokie grono praktyków, którzy na co dzień zajmują się prawem zamówień publicznych.

Tematem konferencji uczyniono podwykonawstwo w zamówieniach publicznych (w szerokim ujęciu). Problem ten omawiano zarówno z punktu widzenia krajowych przepisów, jak i w ujęciu prawnoporównawczym. Szczególne kontrowersje wzbudzał projekt nowelizacji ustawy PZP, w zakresie regulacji umów o podwykonawstwo. Poruszano również problem udostępniania przez podwykonawcę zasobów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez wykonawcę (art. 26 ust. 2b PZP), a także kwestię odpowiedzialności odszkodowawczej na linii podwykonawca – wykonawca – zamawiający.

Wobec kolejnych nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych i wciąż panującego powszechnie poglądu o niedoskonałości tej regulacji uznać trzeba, iż dyskusja nad ustawowymi rozwiązaniami jest niezwykle potrzebna. Spotkania środowisk naukowych oraz praktyki powinny zaowocować wypracowaniem w przyszłości rozwiązań, które z jednej strony zabezpieczać będą interesy osób występujących w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, umożliwią właściwe wydatkowanie środków publicznych – przy jednoczesnym zachowaniu czystości powoływanych konstrukcji prawnych.

Przedwstępna umowa deweloperska

W najnowszym numerze miesięcznika Przegląd Sądowy (3/2013) został opublikowany artykuł prawnika z naszej kancelarii – „Przedwstępna umowa deweloperska”. W publikacji tej autor wskazuje na problemy, jakie mogą pojawić się z interpretacją ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w zakresie odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących umowy deweloperskiej do przedwstępnej umowy deweloperskiej. W ramach rozważań, autor zajmuje się także kwestią charakteru prawnego wpisu roszczeń z umowy deweloperskiej i przedwstępnej umowy deweloperskiej do księgi wieczystej, funkcjonowania tzw. umów rezerwacyjnych oraz problematycznej definicji dewelopera. Artykuł może zaciekawić zarówno deweloperów, jak i osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości w systemie deweloperskim.

Co może aplikant po skończeniu aplikacji?

W najnowszym Biuletynie Informacyjnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie (19/2013) został opublikowany artykuł mec. A. Mikulskiej "Co może aplikant po skończeniu aplikacji?". W artykule poruszono ważny problem możliwości zastępowania radcy prawnego przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej przez osobę, która ukończyła aplikację radcowską. W rozważaniach autorka krytycznie odnosi się do stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego w powyższym temacie i wskazuje na potrzebę zmian normatywnych. Artykuł może zaciekawić osoby odbywające aplikację radcowską oraz radców prawnych.

Przesłanki odwołania członka zarządu spółki gminnej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy antykorupcyjnej

W najnowszym numerze dwumiesięcznika "Kontrola Państwowa" (1/2013) - wydawanego przez Najwyższą Izbę Kontroli - został opublikowany artykuł Jakuba J. Zięty "Przesłanki odwołania członka zarządu spółki gminnej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy antykorupcyjnej". W artykule poruszana jest kwestia interpretacji art. 5 ust. 2 ustawy antykorupcyjnej w odniesieniu do członków organów spółek samorządowych. Autor podaje dopuszczalne sposoby interpretacji zdarzeń powodujących naruszenie przepisów ustawy antykorupcyjnej a także wskazuje na możliwe do wprowadzenia zmiany, mające na celu ułatwienie stosowania rozwiązań antykorupcyjnych.

Przesłanki zatrzymania wadium w trybie art. 46 ust. 4a PZP

W najnowszym numerze kwartalnika Prawo Zamówień Publicznych (3/2012) została opublikowana glosa prawnika z naszej kancelarii – „Przesłanki zatrzymania wadium w trybie art. 46 ust. 4a PZP - glosa do wyroku KIO z 11.9.2012 r., KIO 1856/12”. Autor proponuje tam - odmienny niż powszechnie przyjęty - sposób zastosowania art. 46 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych (przepis ten umożliwia zamawiającemu zatrzymanie wadium wykonawcy, jeżeli ten w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., lub pełnomocnictw). Publikacja może zainteresować osoby uczestniczące w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – zarówno zamawiających, jak i wykonawców.