Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku

W numerze 2/2013 miesięcznika Państwo i Prawo został opublikowany artykuł prawników naszej kancelarii pt. „Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku”. Autorzy omówili tam, w jaki sposób kształtuje się sytuacja prawna stron umowy sprzedaży w sytuacji, gdy przedmiot świadczenia sprzedawcy (budynek jako część składowa nieruchomości gruntowej lub jako odrębna nieruchomość) ma wadę fizyczną. Analizie poddano także skutki wadliwości zbywanego lokalu. Zagadnienia poruszone w artykule mogą być pomocne dla osób zajmujących się zbywaniem zabudowanych nieruchomości gruntowych, nieruchomości budynkowych oraz lokali, jak również dla osób nabywających takie nieruchomości.

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 8 września 2011 r., III CZP 43/11

W numerze 1/2013 miesięcznika Rejent została opublikowana glosa prawnika z naszej kancelarii do uchwały Sądu Najwyższego z 8 września 2011 r., sygn. akt III CZP 43/11. Autor odnosi się w niej krytycznie do utrwalonej linii orzeczniczej sądów, zgodnie z którą możliwe jest dochodzenie roszczeń uzupełniających w sytuacji, gdy sposób naruszenia prawa własności uniemożliwia wystąpienie z roszczeniem windykacyjnym. Glosa może zaciekawić przedsiębiorców przesyłowych oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie których znajdują się urządzenia przesyłowe (linie energetyczne, rurociągi etc.).

Gratulacje!!

W dniu 27 grudnia 2012 r. zmianie uległ wpis "Sikorski, Zięty. Kancelaria Radców Prawnych" w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z tą chwilą Mecenas Agnieszka Mikulska została Partnerem w spółce.
Partnerzy i pracownicy kancelarii serdecznie gratulują Pani Mecenas oraz życzą kolejnych sukcesów.

Zakres obowiązywania ustawy deweloperskiej

W numerze 24/2012 dwutygodnika Monitor Prawniczy został opublikowany artykuł prawnika z naszej kancelarii pt. „Uwagi o zakresie obowiązywania ustawy z 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego”. Autor przedstawił w nim wątpliwości, jakie mogą pojawić się przy interpretacji przepisów tzw. ustawy deweloperskiej. Określił, kto i w jakich okolicznościach jest obowiązany do stosowania tej ustawy oraz do jakich umów nowa regulacja nie będzie mieć zastosowania. Artykuł może zaciekawić przedsiębiorców realizujących inwestycje deweloperskie, jak i osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości w systemie deweloperskim.

Definicja „budynku” w kontekście odpowiedzialności sprzedawcy lub wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady

W listopadowym numerze (131/2012) miesięcznika Radca Prawny została opublikowana glosa prawnika z naszej kancelarii do wyroku Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2006 r., sygn. akt I CK 247/05. SN poruszył tam, często występujący w praktyce obrotu nieruchomościami, problem odpowiedzialności sprzedawcy lub wykonawcy robót za wady obiektów budowlanych. Autor aprobując glosowane tezy wyroku, omawia przyczyny posłużenia się przez ustawodawcę terminem „budynek” w art. 568 kodeksu cywilnego. Umożliwia to udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy właściwym jest, by powyższe pojęcie – na gruncie kodeksowych przepisów o rękojmi za wady - rozumieć w ten sam sposób, w jaki definiowane jest ono w ustawie Prawo budowlane.

GRATULACJE!

W dniu 16 listopada 2012 r., podczas obchodów XXX-lecia powstania samorządu radcowskiego, Pani Agnieszka Mikulska – prawnik z naszej kancelarii – złożyła uroczyste ślubowanie radcowskie. Z tą chwilą oficjalnie uzyskała tytuł zawodowy Radcy prawnego. Partnerzy oraz pracownicy kancelarii życzą Pani Mecenas sukcesów zawodowych oraz w życiu prywatnym.

Udostępnienie wiedzy i doświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

W numerze 11/2012 Przeglądu Ustawodawstwa Gospodarczego został opublikowany artykuł jednego z prawników naszej Kancelarii pt. „Udostępnienie wiedzy i doświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”. Poruszono tam występujący często w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego problem, związany z posługiwaniem się wiedzą i doświadczeniem osób trzecich w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (na warunkach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych). Autor wyjaśnia, czy udział podmiotu udostępniającego powyższe zasoby w realizacji zamówienia publicznego jest obligatoryjny, czy jedynie fakultatywny. Określa także w jaki sposób udział ten powinien następować. Zagadnienia tam poruszone mogą być pomocne zarówno dla osób zajmujących się merytoryczną oceną dokumentów składanych w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak i wykonawców składających oferty w tego typu postępowaniach.

O potrzebie zmian w zakresie regulacji funkcjonowania zarządu w spółce partnerskiej

W numerze 10/2012 Przeglądu Prawa Handlowego został opublikowany artykuł jednego z Partnerów naszej Kancelarii pt. „O potrzebie zmian w zakresie regulacji funkcjonowania zarządu w spółce partnerskiej”. Publikacja jest wynikiem uczestnictwa prawników naszej Kancelarii w II Forum Prawa Spółek pt. „O potrzebie zmian prawa spółek handlowych w zakresie regulacji spółek osobowych”, które odbyło się 18 maja 2012 roku w Łodzi. Organizatorem Forum była Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego. Artykuł dotyczy problemów, jakie mogą być związane z funkcjonowaniem zarządu w spółce partnerskiej - w  szczególności w odniesieniu do relacji pomiędzy odpowiedzialnością członków zarządu a odpowiedzialnością partnerów.

Prawo rzeczowe w projekcie nowego kodeksu cywilnego

Informujemy Państwa, że prawnicy z naszej Kancelarii wzięli udział w Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, która odbyła się w dniu 29 września 2012 r. w Hotelu Radisson Blu Centrum w Warszawie. Była ona poświęcona nowelizacji Kodeksu cywilnego, a w szczególności nowelizacji Księgi II „Własność i inne prawa rzeczowe”. W czasie konferencji rozważaniom poddano projekt nowej regulacji przygotowany przez Zespół Problemowy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Uczestnikami konferencji było szerokie grono przedstawicieli zawodów prawniczych - zarówno notariuszy, adwokatów, radców prawnych, jak i sędziów - w tym Sądu Najwyższego. Obecni byli także wybitni przedstawiciele doktryny prawa. Konferencja została rozpoczęta wystąpieniami Pana Profesora Zbigniewa Radwańskiego oraz Pana Profesora Maksymiliana Pazdana. W poszczególnych panelach referaty wygłosili: zastępca Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości - Pan prof. dr hab. Jerzy Pisuliński oraz członkowie zespołów problemowych tej Komisji - Pan dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Pan dr Adam Bieranowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Przedstawione w referatach propozycje rozwiązań prawnych były przedmiotem ożywionej dyskusji. Szczególne kontrowersje wywołał postulat zmiany momentu przejścia własności nieruchomości na podstawie czynności prawnej (zamiast, jak to jest obecnie, z chwilą dokonania czynności prawnej, przejście własności nieruchomości miałoby następować dopiero z chwilą wpisu do księgi wieczystej). Wątpliwości wywołał także postulat dopuszczenia możliwości rozwiązania umowy po jej wykonaniu. Z dużą aprobatą przyjęto natomiast regulację, na mocy której do polskiego porządku prawnego miałoby zostać wprowadzone nowe ograniczone prawo rzeczowe – prawo zabudowy.

Uznać należy, iż konferencja była wydarzeniem o tyle niezwykłym, że dotyczyła prawa na etapie jego tworzenia. Na tym etapie każda uwaga - zwłaszcza krytyczna - pozwala w konsekwencji na wprowadzanie do systemu prawnego lepszych rozwiązań prawnych.