Skuteczność zabezpieczenia roszczeń nabywcy poprzez otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy w przypadku upadłości dewelopera

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia naukowa pt. Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej (red. M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska). Autorami jednego z rozdziałów, zatytułowanego „Skuteczność zabezpieczenia roszczeń nabywcy poprzez otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy w przypadku upadłości dewelopera”, zostali prawnicy z naszej kancelarii. Podejmują tam istotny problem iluzorycznej ochrony interesów konsumenta w przypadku dokonywania wpłat wynikających z umowy deweloperskiej na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. W pracy szeroko omówiono tytułowe zagadnienie, z uwzględnieniem poglądów dotychczas wyrażanych w piśmiennictwie. Publikacja może zainteresować osoby zajmujące się obsługą prawną deweloperów oraz osoby zamierzające zawrzeć w najbliższym czasie umowę deweloperską.

Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu

Nakładem wydawnictwa LexisNexis ukazała się monografia naukowa Partnera z naszej kancelarii, pt.  Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Obejmuje ona zagadnienia związane z kształtowaniem opłaty za użytkowanie wieczyste. Instytucja użytkowania wieczystego wzbudza liczne kontrowersje w doktrynie i judykaturze. Spory pomiędzy użytkownikiem wieczystym a właścicielem niejednokrotnie mają swój finał przed Sądem Najwyższym. Problemy w stosowaniu przepisów ujawniają się zwłaszcza na tle aktualizacji opłat rocznych i stawek za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Wpływ na to ma fakt, że przepisy dotyczące użytkowania wieczystego znajdują się w różnych ustawach, a postępowanie aktualizacyjne zostało uregulowane zarówno przez ustawę o gospodarce nieruchomościami, kodeks postępowania administracyjnego oraz kodeks postępowania cywilnego. Omawiana publikacja zawiera analizę sposobów aktualizacji opłat rocznych i stawek za użytkowanie wieczyste oraz szczegółowy opis procedury aktualizacji wskazanej w ustawie o gospodarce nieruchomościami. W monografii znalazły się odniesienia do postępowania przed samorządowym kolegium odwoławczym oraz sądem powszechnym.

Polska przedsiębiorcza. Wczoraj, dziś i jutro aktywności gospodarczej Polaków

W dniach 11 – 12 grudnia 2013 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska przedsiębiorcza. Wczoraj, dziś i jutro aktywności gospodarczej Polaków”. W czasie konferencji referaty wygłaszali przedstawiciele różnych ośrodków akademickich, między innymi z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W gronie prelegentów znalazł się także prawnik z naszej Kancelarii, który wygłosił referat pt. „Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych. Realna czy iluzoryczna ochrona przedsiębiorców i interesu publicznego?”. Przedmiotem tego wystąpienia była nowa regulacja (wejdzie w życie 24 grudnia 2013 r.) ustawy z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzająca do polskiego systemu prawnego szereg rozwiązań w zakresie wykonywania umów zawieranych w trybie ustawy PZP – zwłaszcza odnośnie do osobistego wykonywania umów przez wykonawców, udziału podwykonawców w realizacji zamówień publicznych oraz zasad wypłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawców i podwykonawców. Autor dokonał krytycznej analizy tych przepisów, wskazując, że niektóre z nich są zbędne, niektóre zaś zagrażają interesom zarówno zamawiających, jak i wykonawców.

Kwalifikacja biomasy jako odnawialnego źródła energii w procesie produkcji bioetanolu – wybrane aspekty prawne

W numerze Polityki Energetycznej ukazał się artykuł współautorstwa partnera naszej kancelarii wspólnie z M. Krzykowskim p.t., Kwalifikacja biomasy jako odnawialnego źródła energii w procesie produkcji bioetanolu – wybrane aspekty prawne, Polityka Energetyczna 2013, t. 16, z. 3, s. 207-220. Jego przedmiotem jest próba oceny obowiązujących jak i projektowanych aktów prawnych w zakresie promowania i wytwarzania energii z odnawianych źródeł energii, biopaliw i biokomonentów ze szczególnym uwzględnieniem biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne. Problematyka ta wydaje się nade wszystko ważna, w kontekście przygotowywanych zmian legislacyjnych oraz znaczenia jakie stanowi dla polskiej energetyki odnawialnej udział biomasy w produkcji energii odnawialnej.

Prawo do zadawania pytań w polskiej spółce publicznej w świetle dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r.

"Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, red. J. Kruczalak-Jankowska, Warszawa 2013" ukazał się rozdział Partnera naszej kancelarii p.t. Prawo do zadawania pytań w polskiej spółce publicznej w świetle dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r. Publikacja dotyczy ważnego zagadnienia z zakresu funkcjonowania spółek publicznych i prywatnych a w szczególności wykonywania praw korporacyjnych przez akcjonariuszy mniejszościowych. Założeniem dyrektywy, a w konsekwencji również implementujących ją przepisów, jest – jak się wydaje – możliwość uzyskania przez akcjonariusza odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie obrad przed głosowaniem w danej sprawie. Informacje te mogą bowiem mieć wpływ na sposób jego głosowania. Realizacja tak wskazanego uprawnienia mogłaby zostać zabezpieczona regulacją przewidującą bezwzględny obowiązek udzielania odpowiedzi akcjonariuszowi, a wprowadzone w tym zakresie ograniczenia powinny być wyjątkowe. W artykule omówiono sposób implementacji dyrektywy oraz wątpliwości jakie rodzi realizacja wskazanego wyżej uprawnienia.

Nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

W najnowszym numerze (9/2013) miesięcznika „Przegląd Sądowy” został opublikowany artykuł pt. „Nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste” autorstwa prawnika z naszej kancelarii. Omówiono tam tytułowe zagadnienie zwracając szczególną uwagę na dopuszczalność samoistnego posiadania nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste, a także na uprawnienia właściciela w zakresie ochrony przysługującego mu prawa własności nieruchomości. Omawiane zagadnienia nie są jednoznacznie postrzegane w piśmiennictwie oraz orzecznictwie Sądu Najwyższego. Artykuł może zainteresować właścicieli gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkowników wieczystych, a także osoby, które bez tytułu prawnego korzystają z nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców

W najnowszym numerze miesięcznika „Samorząd Terytorialny” został opublikowany artykuł pt. „Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców” autorstwa prawnika z naszej kancelarii. Przedstawiono tam uwagi co do charakteru prawnego tytułowych opłat uregulowanych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, charakteru prawnego czynności podejmowanych w celu ustalenia tych opłat, a także skutków niepodjęcia uchwały lub niezakończenia negocjacji w przedmiocie stawek opłat. Poruszono także problem ich opodatkowania podatkiem VAT. Poruszane zagadnienia wywołują rozbieżności w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych. Artykuł może zaciekawić właścicieli i zarządzających przystankami komunikacyjnymi lub dworcami, przewoźników, a także osoby związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego.

Klauzule niedozwolone w umowach zawieranych w formie aktu notarialnego

W najnowszym numerze dwumiesięcznika Palestra (7-8/2013) został opublikowany artykuł „Klauzule niedozwolone w umowach zawieranych w formie aktu notarialnego” autorstwa prawnika z naszej Kancelarii. Autor odpowiada w nim m.in. na pytania – czy projekty aktów notarialnych mogą zawierać niedozwolone postanowienia wzorców umownych, czy ważny akt notarialny może zawierać niedozwolone postanowienia umowne, czy notariusz ponosi odpowiedzialność za sporządzenie aktu notarialnego, w którego treści znajdują się postanowienia niedozwolone. Analizy dokonano ze szczególnym uwzględnieniem umów i projektów umów deweloperskich. Artykuł może zaciekawić osoby nabywające i zbywające nieruchomości – zwłaszcza w systemie deweloperskim.

Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego

W dniach 9 – 10 maja 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego”. Konferencja była wydarzeniem, w czasie którego poruszone zostały aktualne problemy związane z realizacją inwestycji deweloperskich - zwłaszcza tych, pojawiających się na gruncie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

W konferencji wzięło udział liczne grono przedstawicieli ośrodków naukowych m.in. z Polskiej Akademii Nauk, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Universität Bayreuth, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także prawnicy praktycy – również z naszej kancelarii. Mecenas Jakub Jan Zięty był przewodniczącym piątego panelu naukowego. Ponadto, w ramach drugiego panelu naukowego, prawnik z naszej kancelarii wygłosił referat „Umowa deweloperska – postulaty de lege ferenda”. Wystąpienie to obejmowało propozycję zmian normatywnych odnoszące się do stosunków prawnych powstałych pomiędzy deweloperem a nabywcą.

Stawka VAT w ofercie złożonej w 2013 r. na realizację zamówienia publicznego w 2014 r.

W najnowszym numerze miesięcznika Finanse Komunalne (6/2013) został opublikowany artykuł prawnika z naszej kancelarii pt. "Stawka VAT w ofercie złożonej w 2013 r. na realizację zamówienia publicznego w 2014 r. - uwagi na tle art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług". Autor przedstawia w nim problem należytej kalkulacji ceny w 2013 r. z uwzględnieniem prawidłowej stawki VAT, w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 1 stycznia 2014 r. Problem ten zdaje się być kluczowy - w kontekście najnowszego orzecznictwa SN oraz KIO - dla stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Artykuł może zaciekawić zarówno wykonawców jak i zamawiających.

Zasady naliczania podatku od nieruchomości od wielostanowiskowego lokalu garażowego znajdującego się we współposiadaniu przedsiębiorcy

W najnowszym numerze miesięcznika Finanse Komunalne (5/2013) opublikowano artykuł autorstwa prawników z naszej Kancelarii pt.: „Zasady naliczania podatku od nieruchomości od wielostanowiskowego lokalu garażowego znajdującego się we współposiadaniu przedsiębiorcy”. W artykule omówiono sytuację prawną podatnika, który jest współwłaścicielem lub współposiadaczem wielostanowiskowego lokalu garażowego – w kontekście ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Problem ten nie jest rozstrzygany jednolicie przez organy podatkowe, zaś najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego dostarcza dodatkowych wątpliwości. Artykuł może zainteresować osoby, które są współwłaścicielami wielostanowiskowych lokali garażowych, deweloperów szacujących koszty realizacji przedsięwzięć deweloperskich, a także przedstawicieli organów podatkowych.