Postępowanie dowodowe poprzedzające wydanie decyzji, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych

W dniach 8 – 9 maja 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego „Dowodzenie w procesach sądowych i administracyjnych”. W czasie konferencji referaty wygłaszali przedstawiciele różnych ośrodków akademickich, między innymi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W gronie prelegentów znalazł się także prawnik z naszej Kancelarii, który wygłosił referat pt. „Postępowanie dowodowe poprzedzające wydanie decyzji, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych”. Przedmiotem tego wystąpienia była procedura  zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Autor omawiał specyfikę tego postępowania, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia i szanse dla stron postępowania, które mogą przesądzić o obowiązku zwrotu środków pieniężnych.

 

 

 

Making their own tasks by local government units

W dniach 25 kwietnia – 3 maja 2014 r. mec. Jakub Zięty - w ramach LLP-Erasmus Programme Individual teaching programme for teaching staff mobility - przebywał na Universita degli Studi di Bari (Włochy), gdzie realizował program dotyczący samorządu terytorialnego. W trakcie pobytu zaprezentował wykład pt. „Making their own tasks by local government units”. Nie jest to pierwszy wyjazd. W ubiegłym roku w dniach 20-28 kwietnia, w ramach LLP-Erasmus Programme Individual teaching programme for teaching staff mobility, mec. Jakub Zięty realizował program dotyczący akcjonariuszy mniejszościowych na University of Latvia w Rydze, w trakcie którego wygłosił wykład pt. „Minority shareholders in joint-stock company. The Implementation of the Directive 2007/36/WE in the Polish Law– Selected Issues.”

Skuteczność zabezpieczenia roszczeń nabywcy poprzez otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy w przypadku upadłości dewelopera

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia naukowa pt. Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej (red. M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska). Autorami jednego z rozdziałów, zatytułowanego „Skuteczność zabezpieczenia roszczeń nabywcy poprzez otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy w przypadku upadłości dewelopera”, zostali prawnicy z naszej kancelarii. Podejmują tam istotny problem iluzorycznej ochrony interesów konsumenta w przypadku dokonywania wpłat wynikających z umowy deweloperskiej na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. W pracy szeroko omówiono tytułowe zagadnienie, z uwzględnieniem poglądów dotychczas wyrażanych w piśmiennictwie. Publikacja może zainteresować osoby zajmujące się obsługą prawną deweloperów oraz osoby zamierzające zawrzeć w najbliższym czasie umowę deweloperską.

Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu

Nakładem wydawnictwa LexisNexis ukazała się monografia naukowa Partnera z naszej kancelarii, pt.  Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Obejmuje ona zagadnienia związane z kształtowaniem opłaty za użytkowanie wieczyste. Instytucja użytkowania wieczystego wzbudza liczne kontrowersje w doktrynie i judykaturze. Spory pomiędzy użytkownikiem wieczystym a właścicielem niejednokrotnie mają swój finał przed Sądem Najwyższym. Problemy w stosowaniu przepisów ujawniają się zwłaszcza na tle aktualizacji opłat rocznych i stawek za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Wpływ na to ma fakt, że przepisy dotyczące użytkowania wieczystego znajdują się w różnych ustawach, a postępowanie aktualizacyjne zostało uregulowane zarówno przez ustawę o gospodarce nieruchomościami, kodeks postępowania administracyjnego oraz kodeks postępowania cywilnego. Omawiana publikacja zawiera analizę sposobów aktualizacji opłat rocznych i stawek za użytkowanie wieczyste oraz szczegółowy opis procedury aktualizacji wskazanej w ustawie o gospodarce nieruchomościami. W monografii znalazły się odniesienia do postępowania przed samorządowym kolegium odwoławczym oraz sądem powszechnym.

Polska przedsiębiorcza. Wczoraj, dziś i jutro aktywności gospodarczej Polaków

W dniach 11 – 12 grudnia 2013 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska przedsiębiorcza. Wczoraj, dziś i jutro aktywności gospodarczej Polaków”. W czasie konferencji referaty wygłaszali przedstawiciele różnych ośrodków akademickich, między innymi z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W gronie prelegentów znalazł się także prawnik z naszej Kancelarii, który wygłosił referat pt. „Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych. Realna czy iluzoryczna ochrona przedsiębiorców i interesu publicznego?”. Przedmiotem tego wystąpienia była nowa regulacja (wejdzie w życie 24 grudnia 2013 r.) ustawy z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzająca do polskiego systemu prawnego szereg rozwiązań w zakresie wykonywania umów zawieranych w trybie ustawy PZP – zwłaszcza odnośnie do osobistego wykonywania umów przez wykonawców, udziału podwykonawców w realizacji zamówień publicznych oraz zasad wypłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawców i podwykonawców. Autor dokonał krytycznej analizy tych przepisów, wskazując, że niektóre z nich są zbędne, niektóre zaś zagrażają interesom zarówno zamawiających, jak i wykonawców.

Kwalifikacja biomasy jako odnawialnego źródła energii w procesie produkcji bioetanolu – wybrane aspekty prawne

W numerze Polityki Energetycznej ukazał się artykuł współautorstwa partnera naszej kancelarii wspólnie z M. Krzykowskim p.t., Kwalifikacja biomasy jako odnawialnego źródła energii w procesie produkcji bioetanolu – wybrane aspekty prawne, Polityka Energetyczna 2013, t. 16, z. 3, s. 207-220. Jego przedmiotem jest próba oceny obowiązujących jak i projektowanych aktów prawnych w zakresie promowania i wytwarzania energii z odnawianych źródeł energii, biopaliw i biokomonentów ze szczególnym uwzględnieniem biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne. Problematyka ta wydaje się nade wszystko ważna, w kontekście przygotowywanych zmian legislacyjnych oraz znaczenia jakie stanowi dla polskiej energetyki odnawialnej udział biomasy w produkcji energii odnawialnej.

Prawo do zadawania pytań w polskiej spółce publicznej w świetle dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r.

"Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, red. J. Kruczalak-Jankowska, Warszawa 2013" ukazał się rozdział Partnera naszej kancelarii p.t. Prawo do zadawania pytań w polskiej spółce publicznej w świetle dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r. Publikacja dotyczy ważnego zagadnienia z zakresu funkcjonowania spółek publicznych i prywatnych a w szczególności wykonywania praw korporacyjnych przez akcjonariuszy mniejszościowych. Założeniem dyrektywy, a w konsekwencji również implementujących ją przepisów, jest – jak się wydaje – możliwość uzyskania przez akcjonariusza odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie obrad przed głosowaniem w danej sprawie. Informacje te mogą bowiem mieć wpływ na sposób jego głosowania. Realizacja tak wskazanego uprawnienia mogłaby zostać zabezpieczona regulacją przewidującą bezwzględny obowiązek udzielania odpowiedzi akcjonariuszowi, a wprowadzone w tym zakresie ograniczenia powinny być wyjątkowe. W artykule omówiono sposób implementacji dyrektywy oraz wątpliwości jakie rodzi realizacja wskazanego wyżej uprawnienia.

Nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

W najnowszym numerze (9/2013) miesięcznika „Przegląd Sądowy” został opublikowany artykuł pt. „Nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste” autorstwa prawnika z naszej kancelarii. Omówiono tam tytułowe zagadnienie zwracając szczególną uwagę na dopuszczalność samoistnego posiadania nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste, a także na uprawnienia właściciela w zakresie ochrony przysługującego mu prawa własności nieruchomości. Omawiane zagadnienia nie są jednoznacznie postrzegane w piśmiennictwie oraz orzecznictwie Sądu Najwyższego. Artykuł może zainteresować właścicieli gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkowników wieczystych, a także osoby, które bez tytułu prawnego korzystają z nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców

W najnowszym numerze miesięcznika „Samorząd Terytorialny” został opublikowany artykuł pt. „Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców” autorstwa prawnika z naszej kancelarii. Przedstawiono tam uwagi co do charakteru prawnego tytułowych opłat uregulowanych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, charakteru prawnego czynności podejmowanych w celu ustalenia tych opłat, a także skutków niepodjęcia uchwały lub niezakończenia negocjacji w przedmiocie stawek opłat. Poruszono także problem ich opodatkowania podatkiem VAT. Poruszane zagadnienia wywołują rozbieżności w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych. Artykuł może zaciekawić właścicieli i zarządzających przystankami komunikacyjnymi lub dworcami, przewoźników, a także osoby związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego.

Klauzule niedozwolone w umowach zawieranych w formie aktu notarialnego

W najnowszym numerze dwumiesięcznika Palestra (7-8/2013) został opublikowany artykuł „Klauzule niedozwolone w umowach zawieranych w formie aktu notarialnego” autorstwa prawnika z naszej Kancelarii. Autor odpowiada w nim m.in. na pytania – czy projekty aktów notarialnych mogą zawierać niedozwolone postanowienia wzorców umownych, czy ważny akt notarialny może zawierać niedozwolone postanowienia umowne, czy notariusz ponosi odpowiedzialność za sporządzenie aktu notarialnego, w którego treści znajdują się postanowienia niedozwolone. Analizy dokonano ze szczególnym uwzględnieniem umów i projektów umów deweloperskich. Artykuł może zaciekawić osoby nabywające i zbywające nieruchomości – zwłaszcza w systemie deweloperskim.

Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego

W dniach 9 – 10 maja 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego”. Konferencja była wydarzeniem, w czasie którego poruszone zostały aktualne problemy związane z realizacją inwestycji deweloperskich - zwłaszcza tych, pojawiających się na gruncie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

W konferencji wzięło udział liczne grono przedstawicieli ośrodków naukowych m.in. z Polskiej Akademii Nauk, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Universität Bayreuth, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także prawnicy praktycy – również z naszej kancelarii. Mecenas Jakub Jan Zięty był przewodniczącym piątego panelu naukowego. Ponadto, w ramach drugiego panelu naukowego, prawnik z naszej kancelarii wygłosił referat „Umowa deweloperska – postulaty de lege ferenda”. Wystąpienie to obejmowało propozycję zmian normatywnych odnoszące się do stosunków prawnych powstałych pomiędzy deweloperem a nabywcą.